Rapid Prototyping

 •  

  Lata doświadczeń
  w prototypowaniu 3D

  10 lat doświadczenia w prototypowaniu i produkcji modeli imitacyjnych.


 •  

  Wysokiej jakości
  skany 3D

  Jesteśmy jedynym w Polsce, certyfikowanym dystrybutorem skanerów HP SLS 3D.


 •  

  Nagradzane
  prototypy 3D

  Liczne nagrody i wyróżnienia branżowe.


 •  

  Profesjonalne
  zaplecze produkcyjne

  Największa w Europie komora do odlewania próżniowego.

Przedmiotem projektu jest zakup niezbędnej infrastruktury badawczej (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) w celu utworzenia w firmie działu (laboratorium) realizującego prace B+R w zakresie wykorzystania technologii druku 3D w obszarze medycyny.

Zakupiona infrastruktura B+R służyć będzie realizacji wskazanych w projekcie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad wykorzystaniem technologii cyfrowej do projektowania i wytwarzania w pełni indywidualnych artykulatorów protetycznych, indywidualizacji łuków twarzowych.

Całkowita wartość projektu: 1 834 545,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 491 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 671 175,00 PLN


Solveere sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnej drukarki 3D działającej jednocześnie w dwóch technologiach przyrostowych opartych o efekt fotopolimeryzacji oraz spieku selektywnego proszków poliamidowych.”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produktowej w zakresie nowego typu drukarki 3D wykorzystującej jednocześnie dwie technologie przyrostowe oparte o efekt fotopolimeryzacji oraz spieku selektywnego proszków poliamidowych.

Całkowita wartość projektu: 1 108 974,56  PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 968 812,97 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 670 805,35 zł PLN

Rozwój i wiedza

W branży Rapid Prototyping działamy nieprzerwanie od 2006 roku.

Wykorzystujemy i promujemy nowoczesne technologie z dziedziny modelowania CAD, Rapid Prototyping i skanowania przestrzennego. Dzięki ciągłym inwestycjom w najnowsze technologie posiadamy jedną z najnowocześniejszych w Polsce prototypowni, obsługiwana jest ona przez wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem. Sprostamy najbardziej wymagającym zadaniom.

 

Zwracamy się o przedstawienie oferty sprzedażowej dla systemu SLS. Celem zamówienia jest zakup drukarki pozwalającej na druk elementów użytkowych w technologii SLS, co przyczyni się do uzyskania pozytywnych rezultatów projektu. Drukarka stanowić będzie wyposażenie infrastruktury B+R zgodnie z umową UDA.RPSL.01.02.00-24.06D6/16-00 „Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej umożliwiającej stworzenie działu B+R służącego do działalności innowacyjnej”.

 

Parametry  techniczne urządzenia to:

 

Termin składania ofert: do dnia 02-09-2017

Nazwa zamawiającego: SOLVEERE sp z o.o.

Numer ogłoszenia: 1040392

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

 • osobiście w siedzibie firmy, tj. przy ul. WOJSKA POLSKIEGO 8, 41-208 Sosnowiec;
 • tradycyjną pocztą – na ul. WOJSKA POLSKIEGO 8, 41-208 Sosnowiec;
 • pocztą elektroniczną – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2017, do godziny 15.00. Liczy się data wpływu, co oznacza, że oferty, które zostaną dostarczone po wskazanej dacie i godzinie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej. Oferta powinna zawierać dokładną nazwę przedmiotu zamówienia, jak również numer ogłoszenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Patrzałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 791 994 122

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest drukarka pozwalająca na druk elementów użytkowych w technologii SLS. Drukarka stanowić będzie wyposażenie infrastruktury B+R zgodnie z umową UDA.RPSL.01.02.00-24.06D6/16-00 „Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej umożliwiającej stworzenie działu B+R służącego do działalności innowacyjnej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia                                                                             

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zawiercie Miejscowość: Ogrodzieniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup drukarki pozwalającej na druk elementów użytkowych w technologii SLS, co przyczyni się do uzyskania pozytywnych rezultatów projektu. Drukarka stanowić będzie wyposażenie nowo powstającego Centrum Badawczo-Rozwojowego i pozwoli na realizację zaawansowanych technologicznie prac B+R.

Przedmiot zamówienia

Drukarka pozwalająca na druk elementów użytkowych w technologii SLS

W ramach realizacji projektu pn. „Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej umożliwiającej stworzenie działu B+R służącego do działalności innowacyjnej”.

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Spółka nabędzie drukarkę pozwalającą na druk elementów użytkowych w technologii SLS. Urządzenie wykorzystywane będzie w trakcie prac badawczo-rozwojowych.

Preferowane parametry urządzenia: Parametry techniczne lub równoważne:

- komora robocza wartość efektywna najmniejsza 320mm×320mm×600mm (B×D×H)

- szybkość procesowa 10-25mm/h

- wartość warstwy 0.13mm, 0.15mm, 0.18mm

- podpory - brak

- typ lasera - CO2,60W

- szybkość skanowania - 13m/s

- zabezpieczenie przeciw zderzeniom ramienia

Wymiary:

- waga - 1300 kg

- główna rama - 1,280mm×1,260mm×1,970mm (B×D×H)

- blok sterujący - 600mm×970mm×1,800mm (B×D×H)

Dane Systemowe:

- system operacyjny - Windows 7 (lub równoważny)

- oprogramowanie kontrolne - U.S.SolidView lub Netfabb (lub równoważny)

- format danych - STL.

Oferta powinna zawierać również koszt materiałów eksploatacyjnych – cena za 1 kg oraz informację dotyczącą serwisu maszyny oraz czasu reakcji na wezwanie gwarancyjne / serwisowe.

 

Przedmiot Zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu Dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

Kod CPV                                                           

30232100-5

Nazwa kodu CPV

Drukarki i plotery

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie nie będzie podzielone na etapy. Terminem końcowym realizacji zamówienia jest termin określony w ofercie Wykonawcy. Termin ten powinien być wyrażony w dniach roboczych liczonych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności składających się na Przedmiot Zamówienia, o ile zostanie to potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Dostawa i instalacja urządzenia powinna nastąpić nie później niż do dnia 28.02.2018 r.

Załączniki

 • Załącznik 1 Formularz ofertowy
 • Załącznik 2 oświadczenie pdf
 • Załącznik 1 formularz ofertowy pdf
 • Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu ofertowym udział mogą wziąć oferenci, którzy są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz którzy świadczą usługi w tożsamym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Mile widziane referencje.

Potencjał techniczny

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Preferujemy serwis urządzenia zlokalizowany na terenie Polski.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na pracownikach innych podmiotów do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem ekonomicznym i zdolnościami finansowymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Dodatkowe warunki

 1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Zamówienia na poniższych warunkach:
 2. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru i uruchomienia Przedmiotu Zamówienia.
 3. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie - wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
 4. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, przy czym rękojmia ta funkcjonować będzie według zasad przewidzianych dla rzeczy, co do których sprzedawca zapewnił, iż są one wolne od wad.
 5. Oferent określa warunki płatności.
 6. Cena urządzenia powinna zawierać również dostawę, instalację oraz uruchomienie. Cena powinna być podana w walucie PLN. Dopuszcza się złożenie oferty w EUR. Niemniej Zamawiający przeliczy jej wartość wg średniego kursu sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego złożenie oferty.
 7. Zamawiający może w każdym czasie zmienić specyfikację Przedmiotu Zamówienia, a także warunki niniejszego postępowania ofertowego oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 8. Zamawiający może zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty i następnie w terminach według uznania Zamawiającego przeprowadzić nowe postępowanie ofertowe, o ile Zamawiający uzna to za zasadne.
 9. Zamawiający może odstąpić od ewentualnych negocjacji mających na celu zawarcie umów ws. zamówienia według własnego uznania Zamawiającego bez podania przyczyn.
 10. Oferent przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na każdym jego etapie, w tym w ewentualnych negocjacjach, na swój koszt i ryzyko. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.
 11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 12. Oferent przy realizacji Zamówienia może korzystać z usług podwykonawcy.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności ze:

 1. a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów;
 2. b) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);
 3. c) zmiany umówionego zakresu dostaw - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych;
 4. d) zmiany terminu dostawy;
 5. e) z uzasadnionych przyczyn innych niż podane powyżej.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • oferta wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1);
 • specyfikacja techniczna urządzenia określająca parametry;
 • oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2);
 • podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty;
 • mile widziane referencje.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Cena – 75%
 2. Okres gwarancji – 5% - 24 m-ce i powyżej, 0% - 0-23 m-ce
 3. Reakcja serwisu – 10% - czas reakcji do 48 h, 5% - czas reakcji powyżej 49-72 h, 0% - czas reakcji powyżej 72 h,
 4. Termin realizacji – 5% - do 120 dni roboczych od dnia zamówienia, 0% - powyżej 120 dni roboczych od dnia zamówienia
 5. Lokalizacja serwisu - 5% na terenie Polski, 0% poza Polską.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:

 1. a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru: Cena netto oferty najniższej / Cena netto oferty badanej x 100 x 75% = ilość punktów;
 2. b) punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane według następującego wzoru: Okres gwarancji oferty badanej / Najdłuższy okres gwarancji x 100 x 5% = ilość punktów;
 3. c) punkty za kryterium „Reakcja serwisu” zostaną przyznane według następującego wzoru: Najkrótszy termin reakcji serwisu / Termin reakcji serwisu z oferty badanej x 100 x 10% = ilość punktów;
 4. d) punkty za kryterium „Termin wykonania zamówienia” zostaną przyznane według następującego wzoru: Najkrótszy termin wykonania zamówienia / Termin wykonania zamówienia z oferty badanej x 100 x 5% = ilość punktów;
 5. Lokalizacja serwisu - 5% na terenie Polski, 0% poza Polską.

 

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

W przypadku, gdy najwyższą końcową ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o lokalizację serwisu, koszty materiałów eksploatacyjnych za 1 kg, oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza zużycie energii etc.). W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na to wezwanie w wymaganym terminie uznaje się za tożsame z wycofaniem oferty. Uzupełnienia oferty, o którym mowa powyżej, należy dokonać w jeden ze sposobów właściwy do złożenia oferty.

Wykluczenia

Z postępowania konkursowego wykluczone zostaną:

 • oferty złożone po 02.08.2017, po godzinie 15.00,
 • podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.